Zijn specialiteiten: De coordinatie en de garantie naar prijs en termijn

Architect Xavier Vanderlinden is gespecialiseerd in de coördinatie van de ambachtslieden. Hij begeleidt en coördineert de ploegen en beheerst het financieel aspect van de werven. Hij kan zelfs garanties verlenen op de prijs en termijn van het project.

Naast het bekomen van de stedenbouwkundige goedkeuring, moet het uitvoeringsdossier opgesteld worden. De belangrijkste stappen zijn :

Het tekenen van de uitvoeringsplannen  :

Deze fase bevat de tekeningen voor alle stielmannen, ingerekend de installateur van de ventilatie. Dit wil zeggen dat er al rekening werd gehouden met de stabiliteitsstudie. De positie van de gewapende kolommen en balken, de staalprofielen en andere zijn tevens voorzien.

De detailtekeningen :

Voor sommige uitvoeringen moeten detailtekeningen gemaakt worden, zoals voor het wegwerken van de thermische bruggen, het op maat zagen van de blauwe hardsteen, de timmerwerken, enz …

De meetstaat :

Het is uiterst belangrijk om een goede meetstaat op te stellen die de te verwezenlijken hoeveelheden weergeeft, evenals de manier en de kwaliteit van de uit te voeren werken. Deze fase laat toe om het project grondig te ontleden en na te gaan of er hier en daar wat kan bijgeschaafd worden zodat de stielmannen achteraf op de werf geen problemen ondervinden bij de uitvoering van hun opdracht. De architect moet controleren of de stielmannen elkaar niet hinderen in hun werkzaamheden en dat ze elkaars werk niet bemoeilijken. Zoals er bijvoorbeeld goed moet worden gelet of alle buizen, van warm- en koud water, elektriciteit, ventilatie, centrale stofzuiging, verwarming en andere, elkaar niet op overmatige wijze overlappen. Dit alles moet op voorhand goed uitgedokterd worden door de architect.

Dit geheel vergt soms ingecalculeerde volumes die in het geheel onopvallend verwerkt moeten worden door de verschillende stielmannen. Bij gemis aan studie achteraf buizen verstoppen in valse plafonds en wegsteekwanden mag niet toegestaan. Naarmate deze fase vordert, past de architect zijn plannen aan om elk mogelijk conflict te vermijden.

De planning van de werken :

Door de planning van de werken kunnen de firma’s weten wanneer het hun beurt is om in actie te treden. Een firma komt dikwijls meermaals op de werf. Bijvoorbeeld in het geval van vloerverwarming, moet de installateur verschillende keren terugkomen op de werf. Een eerste keer vòòr het plaatsen van de thermische dekvloer, daarna nog eens en uiteindelijk ook nog eens vóór het gieten van de cementchape. Er moet ook goed overwogen worden wanneer het ogenblik is aangebroken om de hoogrendementsketel, de warmtepomp of een andere warmtebron geplaatst dient te worden.

De prijsaanvragen :

Van zodra de meetstaat met de hoeveelheden en de kwalitatieve vereisten klaar zijn, contacteert de architect verschillende firma’s  om prijsoffertes te bekomen en te weten of die firma in de desbetreffende periode beschikbaar is. Architect Vanderlinden moedigt de bouwheer steeds aan om prijsoffertes aan te vragen ook bij door hem gekende firma’s zodat de bouwheer uit de verschillende voorstellen kan oordelen of de door de architect voorgestelde aannemers concurrentiële prijzen indienden.

Garantie voor prijs en uitvoeringstermijn
  :

Van zodra de bouwheer en de architect een akkoord zijn over project en, dient er met elke aannemer een contract opgesteld te worden. De architect zorgt ervoor dat alle contracten gebundeld worden. De bouwheer kan eventueel een garantie vragen. Zoals aangegeven in de tabel met de 4 mogelijke bouwformules, kan een stielman die niet tijdig klaar is met zijn werkzaamheden, problemen en vertragingen veroorzaken voor de volgende. Zo ook kan een aannemer met financiële problemen en die tijdens de werken in gebreke gesteld wordt, ernstige gevolgen met zich meebrengen en het kostenplaatje van de werf doen opdrijven. De bouwheer kan zich indekken tegen dergelijke onverwachte risico’s en opteren voor een garantie op prijs en termijn. Voor het bekomen van deze garantie dient beroep gemaakt te worden op de Architecten-Bouwers, instelling waarbij het ontwerp ingediend zal worden voor het bekomen van de garantie op prrijs en termijn.
Dit brengt een meerkost van 1,9 à 2,4 % op het totaal budget, en omvat de verzekeringspolis en de volledige controle van het dossier. (zie www.a-b.be).

Het mandaat :

Indien de toekomstige bouwheer opteert voor de garantieformule voor de prijs en de uitvoeringstermijn, zoals hierboven beschreven, dan zal hij eveneens genieten van het mandaat dat de architect heeft in het kader van deze garantie : in naam van de bouwheer, zal de architect de werf verder leiden zodat de bouwheer verlost is van alle verplichtingen i.v.m. de bouw. De architect wordt de enige contactpersoon, wat de verhouding van de bouwheer met zijn project zal vergemakkelijken.

Delen :